Κανονισμός λειτουργίας – Συμμετοχικός προϋπολογισμός

Η επικράτηση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας είχε ως αποτέλεσμα την έμφαση στην ιδιωτικοποίηση, την κατάργηση κρίσιμων ρυθμιστικών κανόνων και την ανεξέλεγκτη δράση των δυνάμεων της αγοράς, με αποτέλεσμα την πρόκληση παγκόσμιας κρίσης, οικονομικής, περιβαλλοντικής, επισιτιστικής, πολιτισμικής.

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός είναι μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην οποία οι (όχι αναγκαστικά ενταγμένοι εκ των προτέρων σε οργανώσεις) κάτοικοι της πόλης αποφασίζουν πώς να διαθέσουν μέρος του δημόσιου προϋπολογισμού, μέσα από συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, όπως τοπικές συνελεύσεις, εργαστήρια, προγραμματικές συσκέψεις κι ένα ευρύ φάσμα άλλων συμβάντων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχονται ‘ψυχρά’ εργαλεία λήψης αποφάσεων (ηλεκτρονική διαβούλευση ή ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα), ώστε να διευκολυνθεί να πάρει μέρος όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.

Η πρωταρχική σημασία του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, όπως την θεωρεί η Συμπαράταξη για την Αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης μέσων αυτό-κυβέρνησης των πολιτών, ως απάντηση στην κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Διαδικασίες Σ.Π.

1ο Τρίμηνο:
(α) Ευρύτατες διαδικασίες ενημέρωσης, πληροφόρησης, επικοινωνίας, διαβούλευσης (ανοιχτές συγκεντρώσεις, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια που να απευθύνονται στα νοικοκυριά, θεματικές συζητήσεις κ.λπ.) όλων των πολιτών στις γειτονιές για την καταγραφή των αναγκών τους, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τις Γενικές Συνελεύσεις, Γεωγραφικές και Θεματικές, όπου θα ληφθούν αποφάσεις.
(β) Σεμινάρια Επιμόρφωσης των πολιτών πάνω στα θέματα του Σ.Π.
(γ) Γενική Συνέλευση, στα τέλη Μαρτίου : 1. Καταγραφής γεωγραφικών και θεματικών αναγκών, 2. Ιεράρχισης προτεραιοτήτων 3. Εκλογής εκπροσώπων για τις Γ.Σ. των Διαμερισμάτων και τις Θεματικές Γ.Σ.

Απρίλιος: Οι εκπρόσωποι των Γ.Σ. από τις Γειτονιές συζητούν στο επίπεδο των Διαμερισμάτων για τον προϋπολογισμό και μορφοποιούν τις προτεραιότητες σε συγκεκριμένες προτάσεις σχεδίων.
Θεματικές ΓΣ πραγματοποιούνται για ζητήματα που αφορούν ολόκληρο το Δήμο ως ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο σύνολο. Οι θεματικοί τομείς είναι απαραίτητοι :

  • Πρώτο, για να πάρουν μέρος στον ΣΠ και εκπρόσωποι των πολιτών που είναι ήδη οργανωμένοι σε συλλόγους, συνδικαλιστικές, επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις.
  • Δεύτερο, για να συζητούνται «στρατηγικής σημασίας» θέματα σε επίπεδο Δήμου και όχι μόνο στο επίπεδο της γειτονιάς ή του διαμερίσματος.
  • Τρίτο, για να μην εξαιρούνται από τη συζήτηση κάποια δήθεν «ελάσσονα» θέματα, τα οποία ενδεχομένως να μένουν εκτός της διανομής των πόρων που αποφασίζουν ή υποδεικνύουν οι κάτοικοι σε επίπεδο γειτονιάς.

Οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι κινητοποιούν και διευκολύνουν, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι παρέχουν τεχνική βοήθεια (εκτιμώντας το εφικτό και τη δαπάνη για τα προτεινόμενα σχέδια). Η Γ.Σ. ψηφίζει ποια σχέδια πρέπει να χρηματοδοτηθούν.
Στη διαδικασία σχεδιασμού εντάσσονται σταδιακά και στοιχεία μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, καθώς και προϋπολογισμοί συνεταιριστικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του κοινωνικού τομέα, η ίδρυση των οποίων αποφασίζεται σε Γ.Σ. εκπροσώπων σε επίπεδο Δήμου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου.

Ερώτημα: Ο ΣΠ αφορά μόνο σε δημόσια κονδύλια ή και ιδιωτικά τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν αποδεχόμενα το πλαίσιο του κοινωνικού τομέα;

Ιούνιος: Το σχέδιο ΣΠ που προέκυψε από τις ΓΣ υποβάλλει η Επιτροπή Εκπροσώπων της ΓΣ του Δήμου στην Επιτροπή Διαβούλευσης στην Επιτροπή Οικονομικών και στον Δήμαρχο.

Αύγουστος (τέλη): Ο Δήμαρχος, η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Επιτροπή Οικονομικών, μετά από εσωτερική μεταξύ τους διαβούλευση μπορούν να αναπέμψουν τον ΣΠ στις ΓΣ για αναμόρφωση, υποδεικνύοντας τα σημεία και αιτιολογώντας την αναπομπή.

Σεπτέμβριος (τέλη): Η ΓΣ του Δήμου συζητά πάνω στα θέματα της αναπομπής με την παρουσία των εκπροσώπων των περιοχών και των θεμάτων που αφορούν οι προτάσεις αναμόρφωσης και αποφασίζουν :

  • την αναμόρφωση του ΣΠ με βάση τις προτάσεις του Δημάρχου ή,
  • με πλειοψηφία 2/3, την επιστροφή του ΣΠ ως έχει προς τον Δήμαρχο, ο οποίος στην περίπτωση της πλειοψηφίας αυτής, εφαρμόζει τον ΣΠ ως έχει.

Οκτώβριος – Δεκέμβριος: Το Δημοτικό Συμβούλιο εντάσσει τον ΣΠ στον Προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος θα ψηφιστεί στην καθορισμένη για το σκοπό αυτό συνεδρίασή του.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναπτύσσονται παραπάνω πραγματοποιείται και η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Εντοπίζονται οι αποκλίσεις στόχων – αποτελεσμάτων, αναλύονται τα αίτια, καταλογίζονται ευθύνες αποτυχιών και επιβραβεύονται οι επιτυχίες, παίρνονται αποφάσεις για διορθωτικές ενέργειες κλπ. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών εφαρμόζονται και τυχόν προτάσεις για ανάκληση, πειθαρχικές διαδικασίες, αλλά και επιβράβευσης δημοτικών υπαλλήλων, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων Γ.Σ. κλπ.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών κατάρτισης και απολογισμού του ΣΠ, πραγματοποιούνται Σεμινάρια Επιμόρφωσης πολιτών, εκπροσώπων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, σχετικά με τα θέματα του ΣΠ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνάπτει εξ΄ αρχής συμβάσεις με τα ΑΕΙ της πόλης για :

  • Την πραγματοποίηση ερευνών, μελετών και διαδικασιών παρακολούθησης, αξιολόγησης και διαρκούς βελτίωσης των αποτελεσμάτων του ΣΠ.
  • Την υποστήριξη των Αυτοδιοικητικών επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων τους

Επίσης ο Δ.Θ. διασυνδέεται με επιλεγμένες πόλεις του κόσμου, παρόμοιου μεγέθους, οι οποίες έχουν παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα κατά την εφαρμογή του ΣΠ και είναι πρόθυμες να μεταφέρουν στην πόλη μας τις εμπειρίες τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s