Η θέση της «Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη» για την Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα

Η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία και βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου όρου των 27 χωρών της ΕυρωπαΪκής Ένωσης (ΕΕ27), αλλά το ποσοστό ανάκτησης υλικών υπολείπεται σημαντικά συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ο λόγος είναι ότι δεν αξιοποιούνται τα μέσα που υπάρχουν, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό ανάκτησης υλικών. Το ποσοστό των απορριμμάτων που καταλήγει στις χωματερές φτάνει στο 82%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ27 είναι μόλις 38%. Εξαιρετικά περιορισμένη είναι η κομποστοποίηση, καθώς το ποσοστό των απορριμμάτων που καταλήγει στις σχετικές μονάδες είναι μόλις 2%, με το μέσο όρο στην ΕΕ27 είναι 18%.

Η θέση μας για την ανακύκλωση

Ανακύκλωση σημαίνει διαλογή. Και η αποτελεσματικότερη ανακύκλωση επιτυγχάνεται με διαλογή στην πηγή. Κι εκεί βρίσκεται το κλειδί του ζητήματος. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν τα σκουπίδια να είναι σύμμεικτα, ώστε να δημιουργηθούν ακριβές μονάδες επεξεργασίας, όπως ο μηχανικός διαχωρισμός και η βιολογική ξήρανση που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Και ο μηχανικός διαχωρισμός και η βιολογική ξήρανση παράγουν μεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων και “καύσιμου” SRFαντίστοιχα που, όταν καούν, παράγουν με τη σειρά τους καρκινογόνες διοξίνες και τοξική στάχτη για τα οποία θα χρειάζεται ειδικός χώρος ταφής τοξικών ουσιών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της καύσης των υποπροϊόντων που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα έχει μεγάλο κόστος, ενώ η παραγωγή δεν θα είναι αντίστοιχης τάξης μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται στην πράξη η ανακύκλωση και διευκολύνεται το πέρασμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες, ενώ επιλέγεται η ακριβότερη οικονομικά και δυσμενέστερη ενεργειακά και περιβαλλοντικά λύση. Αντίθετα, η ανακύκλωση και η δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Υποστηρίζουμε την ανακύκλωση με την προοπτική μείωσης των δημοτικών τελών και όχι την καύση που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δημοτικών τελών.

Τι προτείνουμε

Η ανακύκλωση αποτελεί αναγκαιότητα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης. Ωστόσο, είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια να εκχωρηθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε ιδιώτες. Υποστηρίζουμε ένα σχέδιο που βασίζεται στο τρίπτυχο ‘πρόληψη – ανακύκλωση- κομποστοποίηση’. Προτείνουμε διαλογή στην πηγή με το σύστημα των πολλαπλών κάδων και μια σοβαρή εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να οργανώσουμε με ορθολογικό τρόπο το σύστημα ανακύκλωσης στην πόλη. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δημοτικό ραδιόφωνο και η δημοτική τηλεόραση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην ανακύκλωση. Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξάλλου, απόλυτα συμβατή με τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι και η νομική πρόβλεψη για τη συγκρότηση των φορέων διαχείρισης ως μη κερδοσκοπικών εταιρειών (π.χ. Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ) και για τη συμμετοχή σ’ αυτούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να διαδραματίσει το μητροπολιτικό του ρόλο και να πρωτοστατήσει στη συγκρότηση ενός νέου ΦοΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας.

Αναφορές

Σύναψη σύμβασης με την ΕΕΑΑ για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών

Συγκρότηση νέου ΦοΣΔΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επισπεύδει μια συμφωνία με την ΕΕΑΑ, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας θα συνενωθούν σε έναν. Γιατί δεν υπάρχει σαφής όρος στην προτεινόμενη σύμβαση με την ΕΕΑΑ ότι θα ισχύει μέχρι να συγκροτηθεί ο νέος ΦοΣΔΑ, ο οποίος και θα αναλάβει στη συνέχεια ως ο μοναδικός διαπραγματευτής με την ΕΕΑΑ, ώστε να πετύχει τη βέλτιστη δυνατή συμφωνία για την ανακύκλωση; Επομένως, είμαστε αντίθετοι με κάθε πρόβλεψη για σύμβαση διάρκειας 6 ετών. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει στη συγκρότηση του νέου ΦοΣΔΑ, διαδραματίζοντας το μητροπολιτικό του ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων ΟΤΑ στην Περιφέρεια και να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη συγκρότηση του νέου ΦοΣΔΑ.

Προηγούμενη σύμβαση του Συνδέσμου ΟΤΑ με ΕΕΑΑ

Όπως αναφέρει το έγγραφο Συλλόγου Εργαζομένων Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, στην προηγούμενη συμφωνία του Συνδέσμου ΟΤΑ με την ΕΕΑΑ, η τελευταία δεν τήρησε τη δέσμευση ως προς την προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρων και την κατασκευή ενός ΚΔΑΥ στην Ευκαρπία. Ρωτάμε λοιπόν: 1) Είναι αυτή η σύμβαση ακόμη σε ισχύ; 2) Πώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρεί στη σύναψη σύμβασης με μια εταιρεία που δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της από προηγούμενη ανάλογη σύμβαση; 3) Εφόσον η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ήρθε σε ρήξη με την προκάτοχό της, γιατί δεν αναζητεί και τις ευθύνες της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μη τήρηση των συμφωνιών με την ΕΕΑΑ;

Ισολογισμός ΕΕΑΑ

Οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν αποδίδουν μερίσματα στους μετόχους τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΕΑΑ: ‘…δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος στους μετόχους της ΕΕΑΑ. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της ΕΕΑΑ στις επόμενες χρήσεις.’ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δείκτες που αντανακλούν τη λειτουργία της εταιρείας για τα έτη 2006-2009.

Πίνακας 1 : Τα έτη 2006-2007-2008-2009 με μια ματιά

Δείκτης 2006 2007 2008 2009
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι 4.297.977 6.115.297 6.592.498 7.554.699
Συμβεβλημένοι Δήμοι 337 446 610 648
ΚΔΑΥ 12 15 18 22
Κάδοι 25.103 51.602 76.530 98.177
Οχήματα συλλογής 95 140 236 327
Τσάντες που έχουν διανεμηθεί 710.000 1.208.650 1.753.150 2.083.800
Θέσεις εργασίας 510 680 1.052 1.578
Δαπάνες λειτουργίας ΕΕΑΑ (εκατ. €) 15,6 20,1 24,0 31,2
Επενδύσεις (εκατ. €) 9,1 10,0 25,9 4,6
Σύνολο Εκροών (εκατ. €) 24,7 30,1 49,9 35,9
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν (τόνοι) 266.623 344.362 400.033 432.013
Ποσότητες χαρτιού εντύπων που αξιοποιήθηκαν (τόνοι) 19.660 35.245 56.512 79.146

Πηγή: ιστοσελίδα ΕΕΑΑ (http://www.herrco.gr/)

Ρωτάμε λοιπόν:

1) Ποιος είναι αναλυτικά ο ισολογισμός της ΕΕΑΑ, πώς έχουν κατανεμηθεί οι δαπάνες τις εταιρείας και πώς έχουν διατεθεί οι επενδύσεις; 2) Εφόσον ο κύκλος των εργασιών της εταιρείας έχει διευρυνθεί σε βαθμό που να καλύπτει όλη σχεδόν την Επικράτεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανάκτησης υλικών που καταγράφεται σε επίπεδο αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 3) Ποιο είναι το ποσοστό ανάκτησης στο σύνολο των εισερχόμενων τόνων υλικών; 4) Πώς έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση από το περίπου 2 που είναι ενσωματωμένο σε κάθε προϊόν; 5) Ποιο είναι, πώς καταγράφεται και πώς ελέγχεται το παραδοτέο από τους εργολάβους προϊόν των εργοστασίων ανακύκλωσης;

Καταγγελίες αναφορικά με το σύστημα ανακύκλωσης

Υπάρχουν καταγγελίες αναφορικά με την αποκλειστική χρήση των λευκών απορριμματοφόρων στη συγκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων και για το ότι μετά τη διαλογή δεν γίνεται ανακύκλωση αλλά τα απορρίμματα καταλήγουν στις χωματερές. Στην πρώτη φωτογραφία το λευκό απορριμματοφόρο που πρέπει να συλλέγει το περιεχόμενο των μπλε κάδων (ανακυκλώσιμα υλικά) φορτώνει τον μπλε κάδο. Στη δεύτερη φωτογραφία ο υπάλληλος φορτώνει αμέσως μετά τον μπλέ κάδο και έναν πράσινο κάδο (συμβατικά υλικά).

Φωτογραφία 1(http://ypekados.blogspot.com/2010/05/blog-post_13.html)

Φωτογραφία 2(http://ypekados.blogspot.com/2010/05/blog-post_13.html)

Τι απαντά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΕΑΑ στις καταγγελίες αυτές;

Η συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει κατά 35% και η ΚΕΔΚΕ. Οι υπόλοιποι μέτοχοι της ΕΕΑΑ είναι οι παρακάτω εταιρείες:

 1. ARTENIUS HELLAS SA
 2. COCA – COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ AE
 3. COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE
 4. CROWN HELLAS CAN AE
 5. FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA
 6. ION AE
 7. NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 8. PEPSICO – HBH ABE
 9. VIVARTIA ABEE
 10. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
 11. ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS AE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 12. ΕΛΒΑΛ ΑΕ
 13. ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
 14. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
 15. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
 16. ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 17. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ
 18. ΦΑΓΕ ΑΕ
 19. ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ

Ποιες ενέργειες έχει κάνει η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και τι ενέργειες προτίθεται να κάνει για να εξασφαλίσει, μέσω της ΚΕΔΚΕ, το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων; Ποια είναι η συμβολή της ΚΕΔΚΕ στη στοχοθεσία της ΕΕΑΑ; Ποιες είναι οι ευθύνες της ΚΕΔΚΕ στο συνολικό αποτέλεσμα που καταγράφεται σε επίπεδο Επικράτειας για την ανακύκλωση;.

Υπόλειμμα που προκύπτει από το ΚΔΑΥ μετά τη διαλογή των δημοτικών αποβλήτων

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης, ο Δήμος υποχρεώνεται ‘…να παραλαμβάνει από το ΚΔΑΥ το προκύπτον μετά τη διαλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας υπόλειμμα και να προβαίνει στην τελική διάθεση αυτού…’ (κείμενο σύμβασης, σελ. 4, κεφάλαιο Ε, σημείο Ε1.3 – συνοπτικό σχέδιο απόφασης, Άρθρο 2). Ο όγκος του υπολείμματος που προκύπτει μετά τη διαλογή στο ΚΔΑΥ αποτελεί και ευθύνη της ΕΕΑΑ, με την έννοια της επιτυχίας που έχει ή δεν έχει η σχετική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εταιρείας. Η ΕΕΑΑ γιατί δεν δεσμεύεται με συγκεκριμένους στόχους ως προς το επιδιωκόμενο υπολειμμα μετά τη διαλογή στο ΚΔΑΥ. Ποιες ενέργειες αναλαμβάνει η ΕΕΑΑ, ώστε το υπόλειμμα αυτό να είναι το ελάχιστο δυνατό;

Στοχοθεσία

Πρέπει να γίνει ένας εναίος σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας και για το λόγο αυτό απαιτείται η συγκρότηση του νέου ΦοΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας. Στο σχέδιο σύμβασης, σελ. 10, Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1, προβλέπεται για παράδειγμα χρήση οχημάτων από περισσότερους του ενός ΟΤΑ, αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση ως προς την αναγκαιότητα ενός συνολικότερου σχεδιασμού που θα εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Πόσα οχήματα και κάδοι απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του συστήματος ανακύκλωσης στο Δ. Θεσσαλονίκης , πόσα οχήματα και πόσοι κάδοι θα διατεθούν από την ΕΕΑΑ; Ποια η στοχοθεσία της ΕΕΑΑ με βάση την οποία η εταιρεία δεσμεύεται στην προτεινόμενη συμφωνία της με το Δήμο Θεσσαλονίκης; Δηλαδή πώς προσδιορίζεται το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα της συμφωνίας αναφορικά με την ποσότητα των απορριμμάτων που πρόκειται να συλλεγούν και να προωθηθούν προς διαλογή αρχικά και ανακύκλωση στη συνέχεια, καθώς και η ποσότητα των υλικών που επιδιώκεται να ανακτηθούν; Πως μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εγγυηθεί οποιαδήποτε βελτίωση στο σύστημα ανακύκλωσης όταν προβλέπεται στο σχέδιο απόφασης ότι το περιεχόμενο των κάδων για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών ‘…θα μεταφέρονται με δικά του οχήματα ή με οχήματα που θα παραχωρηθούν από την ΕΕΑΑ…’ (σχέδιο σύμβασης, σελ. 10, Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2- σχέδιο απόφασης, Άρθρο 1, σειρά 3-4) και όταν γνωρίζουμε το υφιστάμενο και συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα διαχείρισης των συμβατικών απορριμμάτων; Προτίθεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της ΚΕΔΚΕ να ζητήσει τη διάθεση επενδύσεων από το αποθεματικό της ΕΕΑΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Δήμου στη σημερινή συγκυρία τόσο σε προσωπικό όσο και σε εργασίες συντήρησης των οχημάτων συλλογής των κάδων ανακύκλωσης (17);

Στην πρόταση απόφασης αναφέρεται ότι ‘…η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα κατά πάντα χρόνο και κατά την κρίση της, να αναθέτει σε τρίτο ή τρίτους…μέρος ή το σύνολο των εργασιών…που αναλαμβάνονται με την παρούσα σύμβαση…’ (σχέδιο σύμβασης, σελ. 7, κεφάλαιο Ζ, σημείο 2- σχέδιο απόφασης, Άρθρο 1, σειρά 5). Γιατί να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕΑΑ να υποδεικνύει τους ‘τρίτους’(;), αντί να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η επιλογή των ‘τρίτων’ πρέπει να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Θεσσαλονίκης; Γιατί η Διοίκηση δεν διεκδικεί να έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή των ‘τρίτων’, ώστε να διασφαλίσει το δημόσιο – κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση της ανακύκλωσης, αλλά και να επιδιώξει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την εμπλοκή του νέου ΦοΣΔΑ στην ανακύκλωση;

Ζητάμε να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουμε διατυπώσει ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ανασυγκρότηση του συστήματος ανακύκλωσης στην πόλη που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, θα διασφαλίζει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και θα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας της ανακύκλωσης.

Συνοψίζουμε τα ερωτήματά μας στα παρακάτω:

 1. Είναι η σύμβαση του Συνδέσμου ΟΤΑ με την ΕΕΑΑ ακόμη σε ισχύ;
 2. Πώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβαίνει σε σύμβαση με μια εταιρεία η οποία δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της από προηγούμενη ανάλογη σύμβαση;
 3. Εφόσον η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ήρθε σε ρήξη με την προκάτοχό της, γιατί δεν αναζητεί και τις ευθύνες της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μη τήρηση των συμφωνιών με την ΕΕΑΑ;
 4. Ποιος είναι αναλυτικά ο ισολογισμός της ΕΕΑΑ, πώς έχουν κατανεμηθεί οι δαπάνες τις εταιρείας και πώς έχουν διατεθεί οι επενδύσεις.
 5. Εφόσον ο κύκλος των εργασιών της ΕΕΑΑ έχει διευρυνθεί σε όλη σχεδόν την Επικράτεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανάκτησης υλικών που καταγράφεται σε επίπεδο αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
 6. Ποιο είναι το ποσοστό ανάκτησης στο σύνολο των εισερχόμενων τόνων υλικών στο Δ. Θεσσαλονίκης;
 7. Πώς έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση από το περίπου 2‰ που είναι ενσωματωμένο σε κάθε προϊόν και βαρύνει τον καταναλωτή;
 8. Ποιο είναι, πώς καταγράφεται και πώς ελέγχεται το παραδοτέο από τους εργολάβους προϊόν των εργοστασίων ανακύκλωσης; Μήπως το χαρτί και το πλαστικό θα καταλήγουν στα 2 (δύο) εργοστάσια καύσης που προβλέφθηκαν και δρομολογήθηκαν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Θεσσαλονίκη; Και τότε για ποια “ανακύκλωση” πρόκειται;
 9. Τι απαντά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΕΑΑ στις καταγγελίες ότι τα λευκά απορριμματοφόρα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη συγκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων και ότι μετά τη διαλογή δεν γίνεται ανακύκλωση, αλλά τα απορρίμματα καταλήγουν στις χωματερές;
 10. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ποιες προτίθεται να κάνει για να διασφαλίσει μέσω της ΚΕΔΚΕ το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων;
 11. Ποια είναι η συμβολή της ΚΕΔΚΕ στη στοχοθεσία της ΕΕΑΑ;
 12. Ποιες είναι οι ευθύνες της ΚΕΔΚΕ στο συνολικό αποτέλεσμα που καταγράφεται σε επίπεδο Επικράτειας για την ανακύκλωση;.
 13. Ποιες ενέργειες έχει κάνει η ΕΕΑΑ ώστε το υπόλειμμα των δημοτικών αποβλήτων από τα ΚΔΑΥ να είναι το ελάχιστο δυνατό;
 14. Πόσα οχήματα απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του συστήματος ανακύκλωσης, πόσα οχήματα και πόσοι κάδοι θα διατεθούν από την ΕΕΑΑ;
 15. Ποια είναι η στοχοθεσία της ΕΕΑΑ με βάση την οποία η εταιρεία δεσμεύεται στην προτεινόμενη συμφωνία της με το Δήμο Θεσσαλονίκης; Δηλαδή ποιο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της συμφωνίας ως προς την ποσότητα των απορριμμάτων που πρόκειται να συλλεγούν και να προωθηθούν προς διαλογή αρχικά και για ανακύκλωση στη συνέχεια, καθώς και η ποσότητα των υλικών που επιδιώκεται να ανακτηθούν;
 16. Πώς μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εγγυηθεί οποιαδήποτε βελτίωση στο σύστημα ανακύκλωσης, όταν προβλέπεται στο σχέδιο απόφασης ότι το περιεχόμενο των κάδων για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών ενδέχεται να μεταφέρεται και με δικά του οχήματα, όταν γνωρίζουμε το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα διαχείρισης των συμβατικών απορριμμάτων;
 17. Προτίθεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της ΚΕΔΚΕ να ζητήσει τη διάθεση επενδύσεων από το αποθεματικό της ΕΕΑΑ, ώστε να υποστηριχθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Δήμου στη σημερινή συγκυρία τόσο σε προσωπικό όσο και σε εργασίες συντήρησης των οχημάτων συλλογής των κάδων ανακύκλωσης;
 18. Θα διεκδικήσει η Διοίκηση ώστε να έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον πρώτο λόγο στην επιλογή των ‘τρίτων’ στους οποίους θα ανατεθεί μέρος ή το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να αναληφθούν με τη σύμβαση που προτείνει; Προτίθεται η Διοίκηση να εξασφαλίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση της ανακύκλωσης;
 19. Δεσμεύεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης να επδιώξει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τη συμμετοχή του νέου ΦοΣΔΑ στην ανακύκλωση;

Θα καταψηφίσουμε τη σύμβαση/απόφαση αν τελικά τεθεί σε ψηφοφορία με τη μορφή που μας έχει κοινοποιηθεί. Αν η προηγούμενη σύμβαση του Συνδέσμου ΟΤΑ με την ΕΕΑΑ δεν είναι πλέον σε ισχύ, ζητάμε να περιληφθούν οι παραπάνω αλλαγές στο σχέδιο σύμβασης/απόφασης, προκειμένου να το υποστηρίξουμε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s