ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011: στην «κλίνη» των «Μνημονίων» και των υπεξαιρέσεων

«Για να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις δαπανών από την εφαρμογή του Καλλικράτη συνεισφέρουν στη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, η κυβέρνηση μειώνει τις επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εξοικονομήσεις πόρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση¨ (Μνημόνιο 3). Τουτέστιν, τουλάχιστον 3 δις ευρώ λιγότερα το διάστημα 2010-13.

Υπό καθεστώς δημοσιονομικής ομηρίας και νεο-συγκεντρωτικού ασφυκτικού ελέγχου (Εκτελεστική Επιτροπή), με μείωση των κοινωνικών παροχών και αναγκαστική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών τους, υποδέχτηκαν το 2011 οι ήδη οικονομικά στραγγαλισμένη «Καλλικράτειοι» δήμοι.

Ο Νόμος 3852/2010 επιβάλλει ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας, που αγγίζει τα όρια ελέγχου σκοπιμότητας, ενώ ιδιαίτερη σκληρή θα είναι η αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων που θα υπαχθούν στο διαβόητο «Ταμείο Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης¨:

Α. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

Στα έσοδα έχουν εγγραφεί πιστώσεις τις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπηρεσιών του, ο Δήμος θα εισπράξει εντός του 2011 είτε από κρατικές επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές του δαπάνες είτε από διάφορες εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις και έργα, όπως ΘΗΣΕΑΣ – ΣΑΤΑ – ΕΣΠΑ κλπ. Επίσης αναγράφονται και τα έσοδα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (Δημοτικά Τέλη) καθώς και κάθε είδους λοιποί φόροι, τέλη, πρόστιμα κλπ, που εισπράττονται από τους κατοίκους.

Στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται όλες οι πιστώσεις που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία του Δήμου καθώς το μεγαλύτερο μέρος αφορά στη μισθοδοσία του  προσωπικού και τα λειτουργικά του έξοδα. Μικρότερο μέρος αναφέρεται στις επενδύσεις και τα έργα, όπου με προτεραιότητα αναγράφονται τα συνεχιζόμενα και εγκεκριμένα.

Τα χρέη του Δήμου υπολογίζονται στα 40.000.000 ευρώ μαζί με τις οφειλές προς τη ΔΟΥ, αν βέβαια έχουν καταφέρει να συγκεντρωθούν τα διάφορα παραστατικά και τιμολόγια των προηγούμενων ετών, που βρίσκονται διάσπαρτα στις διάφορες υπηρεσίες και πιθανόν να μην είναι και καταχωρισμένα.

Ο Δήμος μόλις τώρα προσπαθεί να εγκαταστήσει μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα στις οικονομικές του υπηρεσίες και να εφαρμόσει το διπλογραφικό, που σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ήταν υποχρεωμένος να εφαρμόζει από το 2001. Έτσι, σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ακριβή εικόνα των υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές και προς τρίτους. Τώρα επίσης προσπαθεί να καταγράψει τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία.

Το Ταμείο του Δήμου παρουσιάζει ελλείμματα, αφού το χρηματικό υπόλοιπο που αναγράφεται στα βιβλία του είναι διαφορετικό από το πραγματικό και από τα χρηματικά του διαθέσιμα στις τράπεζες στις 31/12/2010. Στα βιβλία του Δήμου μέσα στο 2010 εμφανίζεται ταμειακό υπόλοιπο (περίπου 15.384.000 ευρώ) ως λογιστική τακτοποίηση από μη απόδοση κρατήσεων. Στην ουσία αυτό αποτελεί έλλειμμα και πρέπει να διερευνηθεί, αφού αφορά στη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης για την οποία έχει εκδοθεί και πόρισμα από την οικονομική επιθεωρήτρια που ανέλαβε την υπόθεση.

Μαζί με τα υπόλοιπα ελλείμματα του ταμείου από τις πληρωμές με ειδικές εντολές (χωρίς νόμιμα παραστατικά) της προηγούμενης Διοίκησης, θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.

Στον Προϋπολογισμό εμφανίζονται οι χρηματοδοτήσεις προς τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και τις δημοτικές επιχειρήσεις, χωρίς να έχει γίνει η διαδικασία συγχώνευσής τους που σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί  μέχρι τις 28/2/2011.

Εδώ παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Ενώ λοιπόν δεν έχουν συσταθεί ακόμα, στον προϋπολογισμό αναγράφονται σχετικά ποσά.

Έτσι έχουμε: Δαπάνες λειτουργίας ΚΑΠΗ (Κ.Α. 00.6715.03.01) ενώ το 2010 προϋπολογίστηκαν 2.200.000 ευρώ και ενταλματοποιήθηκαν 1.760.000 ευρώ, για το 2011 προϋπολογίστηκε μόνο το ποσό των 900.000 ευρώ. Μετά τη συγχώνευσή τους τα έξι  ΚΑΠΗ του δήμου μαζί με το ΚΑΠΗ  Τριανδρίας θα αποτελέσουν ένα ενιαίο ΝΠΔΔ. Πού οφείλεται λοιπόν η μείωση των δαπανών τους;

Σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς (πρώην κρατικοί) αυτοί θα συγχωνευθούν με τα ΚΕΦΟ και η χρηματοδότηση τους είναι ισόποση με την κρατική επιχορήγηση.

Εδώ όμως να επισημάνουμε ότι και στις υπηρεσίες του Δήμου και στο οργανόγραμμά του υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπηρεσία του Δήμου ή αντίστοιχα να ενσωματωθούν στο νέο ΝΠΔΔ που θα συσταθεί.

Όσον αφορά στις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (ΔΗΚΕΘΕ-ΚΕΤΑ) το 2010 προϋπολογίστηκαν συνολικά 1.335.001 ευρώ και ενταλματοποιήθηκαν 793.333,33 ευρώ, ενώ το 2011 προϋπολογίστηκε μόνο το ποσό των 300.000 ευρώ όπου, μετά τη συγχώνευσή τους, θα συμπεριληφθεί και η κοινωφελής επιχείρηση της δημοτικής κοινότητας Τριανδρίας.

Κι εδώ έχει καθυστερήσει η διαδικασία για την συγχώνευσή τους και δεν μελετάται καθόλου η κατάργηση-μεταφορά του προσωπικού τους στις υπηρεσίες του Δήμου.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Να δοθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους υπαλλήλους του Δήμου μέσα από ένα νέο οργανόγραμμα σύγχρονο και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Ήδη έπρεπε να είχε ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισής του , αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Νοικοκύρεμα των εξόδων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε τον επόμενο χρόνο να είναι εφικτή η μείωση των δημοτικών τελών, αφού ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται στους πιο ακριβούς ως προς τα δημοτικά τέλη.

Να μην απασχολούνται οι συμβασιούχοι που προσλαμβάνονται για τις υπηρεσίες καθαριότητας σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες ενώ μισθοδοτούνται σε βάρος των ανταποδοτικών τελών. Αυτό γινόταν κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια και  συνεχίζεται. Επίσης πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως η προμήθεια των ανταλλακτικών για τις επισκευές των οχημάτων.

Διεκδίκηση των τακτικών κρατικών επιχορηγήσεων για να μην αναζητούνται οι πόροι με τη φορολόγηση των δημοτών, καθώς αυξάνονται οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν μειωθεί δραστικά οι επιχορηγήσεις των σχολείων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Η Διοίκηση του Δήμου να κινήσει τις νομικές διαδικασίες για τις υπεξαιρέσεις από τα ταμεία του.

Να αρθεί οριστικά η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. Η πόλη δεν μπορεί και δεν πρέπει να τιμωρείται για τις ρεμούλες της προηγούμενης Διοίκησης.

Να αρνηθεί την περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που επιβάλλει το Μνημόνιο. Να διεκδικήσει άμεσα τουλάχιστον το διπλασιασμό τους για να εξασφαλίσει πλήρως τη μισθοδοσία του προσωπικού και να προβλέψει νέες προσλήψεις εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών ιδιαίτερα σε τομείς κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Να απορρίψει την πολιτική μηδενισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους και να διεκδικήσει ποσά ισόποσα τουλάχιστον με τους διεκδικούμενους ΚΑΠ. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σχεδιαστεί-υλοποιηθεί πρόγραμμα έργων για κοινωνικές υποδομές, αξιοποίηση δημόσιων χώρων για κοινωνικές ανάγκες, προστασία του περιβάλλοντος, των δασών , του αστικού και περιαστικού πράσινου.

Να καταγγείλει την δέσμευση των κονδυλίων των Τομεακών και Περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων στα έργα τεχνικών υποδομών, περιβάλλοντος κλπ. Να απαιτήσει την αναθεώρηση των προγραμμάτων με προγραμματισμό κονδυλίων για δημόσιου-κοινωνικού χαρακτήρα διαχείριση των απορριμμάτων, των δημόσιων χώρων, του περιβάλλοντος και για άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην υγεία, παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: κοινωνική «λογιστική»

α) Με την πρόταση μας για την καθιέρωση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, ο Προϋπολογισμός δεν είναι πια ένα «πολιτικά ουδέτερο», ένα λογιστικό-διαχειριστικό ζήτημα. Αυτή ειναι βέβαια μια παραπλανητική θεώρηση που υποκρύπτει τα έντονα στοιχεία πολιτικών επιλογών που έχει ο Προϋπολογισμός, τα οποία επιτρέπουν να καταστεί ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες ασκούν έλεγχο στους αιρετούς εκπροσώπους τους, εφόσον βέβαια είναι ξεκάθαρος και κατανοητός.

Κυρίως όμως ο Συμμετοχικός  Προϋπολογισμός αποκαθιστά το πολιτικό περιεχόμενο του  Προϋπολογισμού, ως ενός πεδίου στο οποίο αποφασίζονται οι στόχοι των δημοτικών αρχών, πριν ακόμη συζητηθούν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.

β) Η συζήτηση με τους πολίτες έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβουλευτική συνεδρία, δηλαδή για μια από εκείνες τις μορφές «ψευτοδιαβούλευσης»-«ψευδοσυμμετοχής» με απλή έκφραση απόψεων. Αντίθετα πρόκειται για ένα πραγματικό άνοιγμα του διοικητικού μηχανισμού στον έλεγχο των πολιτών και στην άμεση συμμετοχή τους στις μείζονες επιλογές που αφορούν στη ζωή τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s