16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (4-7-2011): Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επικύρωση πρακτικών της 20-6-2011 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ1ο   Έγκριση αιτήματος προς το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για δωρεάν παραχώρηση τμήματος χαρακτηρισμένου χώρου πρασίνου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 154Α, μεταξύ των οδών Καισαρείας – Πεζόδρομου – Ακταίου & Πεζόδρομου στην περιοχή Κάτω Τούμπα.

Εισηγητής            Δ/νση Τοπογραφίας

ΘΕΜΑ2ο   Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων Αγιορείτικης Εστίας έτους 2011.

Εισηγητής            Γραφείο Προέδρου

ΘΕΜΑ3ο   Έγκριση υποβολής αιτήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κατά χρήση παραχώρηση προς το Δήμο Θεσσαλονίκης οικοπεδικών εκτάσεων που εμπίπτουν εντός χαρακτηρισμένων χώρων σχολείων ιδιοκτησίας πρώην Ν.Α.Θ.

Εισηγητής            Δ/νση Τοπογραφίας

ΘΕΜΑ4ο   1) Έγκριση ανάθεσης λόγω αποκλειστικής ιδιοκτησίας δικτύου στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ) του έργου : «Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ στην περιοχή Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων», προϋπολογισμού 10.998,66 € στα πλαίσια του σχετικού έργου που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ), Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. 2) Καθορισμός όρων σύμβασης ανάθεσης.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ5ο   Έγκριση υποβολής αιτήματος Αναστολής Οικοδομικών Εργασιών για την περιοχή Νέας Ελβετίας – Κεραμείων Αλλατίνη προς το ΥΠΕΚΑ.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ6ο   Ανάπλαση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου εντός του Πεδίου του Άρεως.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ7ο   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης σε 4 σχολεία του Δ.Θ. με σκοπό την χρηματοδότηση επιδεικτικών ενεργειακών παρεμβάσεων από το ΕΠΠΕΡΑΑ με υποβολή πρότασης στην υπ’ αρ. 1.12/2011 πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές»

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ8ο   Έγκριση αιτήματος ξενοδοχείου «The MET» για την τοποθέτηση ιστών σημαιών σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό 26 Οκτωβρίου 48.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ9ο   Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου, για την ανέγερση των 20ου και 84ου 2/θεσιων Νηπιαγωγείων Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ10ο Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου, για την ανέγερση του 51ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ11ο  Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου, για την ανέγερση του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του 1ου Εσπερινού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής            Δ/νση Μελετών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ12ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση τριών σχολικών αύλειων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης (10ο Νηπιαγωγείο, 45ο – 46ο Δημοτικά Σχολεία και 20ο Λύκειο)».

Εισηγητής            Δ/νση Κατασκευών Αρχ/κών Έργων

ΘΕΜΑ13ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 με ενίσχυση ποσού 11.758,00 € της ένδειξης ΚΑ 00 6331.03.01 «ΦΠΑ» για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται στο Νέο Δημαρχείο.

Εισηγητής            Δ/νση Τοπογραφίας

ΘΕΜΑ14ο Α) Τροποποίηση της 1865/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο καταβολής των δόσεων στους Αθ. Παπαγεωργίου κλπ. και Β) Παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή για: α) Έγκριση δαπάνης ποσού 150.000,00 € για την καταβολή μέχρι 30/6/2011, λόγω συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου, της Β΄ δόσης στους Αθανάσιο Παπαγεωργίου κλπ. για αποζημίωση της συνιδιοκτησίας τους που ρυμοτομείται για τη διάνοιξη των οδών Γυμνασιάρχου Μικρού και Αγίου Βασιλείου, και β) Διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 €.

Εισηγητής            Δ/νση Τοπογραφίας

ΘΕΜΑ15ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  – Μη καταβολή μισθώματος λόγω μη λειτουργίας του κυλικείου στο Κολυμβητήριο της Τούμπας.

Εισηγητής            Δ/νση Οικονομικών

ΘΕΜΑ16ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Ανάδειξη Παραδοσιακού οικισμού Άνω Πόλης».

Εισηγητής            Δ/νση Οδοποιΐας

ΘΕΜΑ17ο Έγκριση υποστήριξης από το Δήμο Θεσσαλονίκης του ερευνητικού έργου «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ».

Εισηγητής            Δ/νση Οδοποιΐας

ΘΕΜΑ18ο Έγκριση ματαίωσης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης κατ’ άρθρο 63 Ν. 3669/2008 του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Κέντρου Πόλης» και παράταση προθεσμίας περάτωσης έργου.

Εισηγητής            Δ/νση Οδοποιΐας

ΘΕΜΑ19ο Έγκριση τιμολογίου δαπανών αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για καταλογισμό σε βάρος τρίτων.

Εισηγητής            Δ/νση Οδοποιΐας

 

ΘΕΜΑ20ο Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ποσού 425,25 € για την καταβολή επιδόματος τέκνου στον υπάλληλο Κατσικτσίδη Βασίλειο.

Εισηγητής            Δ/νση Πρασίνου

ΘΕΜΑ21ο Έγκριση εκτέλεσης έργου για την τροποποίηση Κυκλοφοριακής μελέτης σταθμού αυτοκινήτων 26ης Οκτωβρίου ΤΠ. και παραπομπή στην Ο.Ε. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.926,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ22ο Έγκριση αναμόρφωσης ποσού 4.098,49 € στον ΚΑ 8122.03.01 «Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστ. Κοινής χρήσεως ΠΟΕ» για την τακτοποίηση οφειλών προηγούμενου έτους της Δ/νσης Κυκλοφορίας.

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ23ο Ορισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της Δ/νσης Κυκλοφορίας.

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ24ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 162,42 € για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων αυθημερόν στην Αθήνα.

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ25ο Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00 € και διάθεση ισόποσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, για την προμήθεια μικροφωνικών και μεγαφωνικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Τμήματος Α΄ Κοιμητηρίων της Δ/νσης Κοιμητηριών.

Εισηγητής            Δ/νση Κοιμητηρίων

ΘΕΜΑ26ο Έγκριση α) μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Γκιουμρί της Αρμενίας, από 13 – 16/7/11. β) Έγκριση δαπάνης ποσού 1.413,00 €. γ) Διάθεση πίστωσης ποσού 1.413,00 € σε βάρος του ΚΑ 00 6421.02.01

Εισηγητής            Δ/νση Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων & Τύπου

ΘΕΜΑ27ο Έγκριση δαπάνης για τις μεταβάσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μπουτάρη στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 25-26/05/2011, 06-07/06/2011 και διάθεση ισόποσης πίστωσης και στις 02/06/2011 αυθημερόν, σε βάρος ψηφισμένης πίστωσης.

Εισηγητής            Δ/νση Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων & Τύπου

ΘΕΜΑ28ο Απονομή τιμητικής διάκρισης σε δύο Ρουμάνους επιστήμονες, στο πλαίσιο απονομών τιμητικών διακρίσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης.

Εισηγητής            Δ/νση Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων & Τύπου

ΘΕΜΑ29ο Έγκριση μετάβασης και πραγματοποίησης συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης στη γιορτή της μουσικής «Βέροια – Εύηχη πόλη 2011» που θα πραγματοποιηθεί στον περίβολο του μουσείου της Βεργίνας του Δήμου Βέροιας στις 22 Ιουνίου 2011.

Εισηγητής            Δ/νση Μουσικών Δραστηριοτήτων

 

ΘΕΜΑ30ο Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος χρόνου παράδοσης της εργασίας για την Υλοποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Εισηγητής            Δ/νση Οργανώσεως και Μεθόδων

ΘΕΜΑ31ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και πουλερικών, ειδών άρτου και αρτοσκευασμάτων, ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

ΘΕΜΑ32ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών, καθαριστικών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων Νέας Παραλίας» της Δ/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

ΘΕΜΑ33ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών θέρμανσης  – ψύξης, ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων, μηχανημάτων, αυτοματισμών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων Αλάνας Τούμπας» της Δ/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

ΘΕΜΑ34ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών καθαριστικών ψύξης, ψυκτικών υγρών για τις ανάγκες του έργου «Συνεχιζόμενα έργα Δ/νσης Αρχιτεκτονικού (κτιριακά)» της Δ/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

ΘΕΜΑ35ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων – ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πρασίνου.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

ΘΕΜΑ36ο Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων συντήρησης σκάφους ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πρασίνου.

Εισηγητής            Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

 

ΘΕΜΑ37ο Απόδοση του ονόματος του Γιάννη Χαλκίδη στο δρόμο – χώρο που δολοφονήθηκε.

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ38ο Ονομασία ανωνύμου πλατείας (κοινόχρηστος χώρος πρασίνου) μπροστά στο εμπορικό κέντρο City Gate σε πλατεία ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΖΕΚΗ (οδοί Δυτ. Εισόδου Κωλέτη, Κώτα Ρούλια).

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ39ο Α. Ονομασία του τμήματος της οδού από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με τις οδούς Κυκλαμίνων και Εμπεδοκλέους και Β. Μετονομασία του τμήματος της οδού από τη συμβολή της με την οδό Κυκλαμίνων έως το διοικητικό όριο με το Δήμο Τριανδρίας και του υπόλοιπου τμήματος μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Λεύκης και Ολύνθου.

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ40ο Ονοματοθεσία εσωτερικής κάθετης οδού προς την οδό Ιερέως Χαχόλου με το όνομα «Π. Παπανικολάου».

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ41ο Ονοματοθεσία και αρίθμηση αδιεξόδου οδού στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στο Δ΄ Δημ. Διαμέρισμα.

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ42ο α) Ενιαία ονομασία της οδού από τον κόμβο Αγ. Δημητρίου – Διογένους έως την απόληξη της στην οδό Ορτανσίας σε συνεννόηση με το Δήμο Τριανδρίας, β) την ονομασία των ανωνύμων πεζοδρόμων που περιβάλλουν τα Ο.Τ. Γ 618α, και Γ618β και Γ618γ, γ) την ονομασία της πλατείας στον κόμβο Αγ. Δημητρίου και Διογένους που άτυπα αναφέρεται ως «πλατεία Αμολιανής».

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ43ο α) Μετονομασία κεντρικής οδού της πόλης σε Ιωάννου Καποδίστρια. β) Φιλοτέχνηση ανδριάντα του ιδρυτή της πόλης Κάσσανδρου εν όψει της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ44ο Πρόταση επαναφοράς ονοματοθεσίας οδού της πόλης σε οδό Μαξ Βαν ντερ Στούλ.

Εισηγητής            Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών

ΘΕΜΑ45ο Αίτηση του Ευαγγέλου Κονδύλη με την οποία ζητά το συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφανείας 82,52μ2 της ιδιοκτησίας με αρ. (8) (μόνο για το ποσοστό συνιδιοκτησίας του 18,75% εξ αδιαιρέτου) που ρυμοτομείται σύμφωνα με την 6129/91 πράξη τακτοποίησης λόγω διάνοιξης της οδού Κυκλώπων, με υπόχρεο αποζημίωσης το Δήμο Θεσσαλονίκης. (Προτεινόμενες τιμές από την Επιτροπή Πολεοδομίας το ποσό των 830,00 €/μ2 και από Νομική Υπηρεσία και Δ/νση Κατασκευών Αρχ/κών Έργων το ποσό των 800,00 €/μ2).

Εισηγητής            Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ46ο Αλλαγή φοράς μονοδρόμησης τμήματος οδού Μορκεντάου.

Εισηγητής            Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ47ο Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων – για 4 μέτρα – στο αντλιοστάσιο της Ε.Υ.Α.Θ. επί της οδού Αλ. Μιχαηλίδη έναντι οικ. αρ. 9-11.

Εισηγητής            Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ48ο Θέση φορτοεκφόρτωσης στην εσοχή επί της οδού Τανταλίδη Ηλία.

Εισηγητής            Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ49ο Κατάργηση της μίας εκ των δύο θέσεων φορτοεκφόρτωσης της οδού Δαγκλή 19.

Εισηγητής            Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ50ο Μεταφορά θέσεων δικύκλων από την οδό Ρογκότη στην οδό Βενιζέλου.

Εισηγητής            Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ51ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας χώρων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Παιδείας & Τουρισμού που παραχωρούνται για εκδηλώσεις.

Εισηγητής            Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ52ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 442/11 ΑΔΣ που αφορά στην αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το 2011.

Εισηγητής            Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ53ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011.

Εισηγητής            Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ54ο Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. Ε΄ Δημ. Δ/τος.

Εισηγητής            ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Ε΄ Δημ. Δ/σμα

ΘΕΜΑ55ο Κατάργηση Παιδικού Σταθμού 40 Εκκλησιών

Εισηγητής            Γρ. Αντ/ρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ56ο Διαγραφή συνολικού ποσού 355,87 €, που βεβαιώθηκε το έτος 2010 στον ΚΑ 2211.14 «Έσοδα από γενόμενες δαπάνες από αναγκαστικές εκτελέσεις», χωρίς να οφείλεται στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής            Δ/νση Ταμειακής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ57ο Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Τμ. Τελών Καθ/τας και Φωτισμού της Δ/νσης Προσόδων

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ58ο Διαγραφή συνολικού ποσού 1.241,65 €, που βεβαιώθηκε χωρίς να οφείλεται στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για τέλη καθ/τας και φωτισμού.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ59ο Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων 520,00 € και προστίμου 1.040,00 €.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ60ο Διαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ. € 3.439,29 και προστίμου € 1.126,74.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ61ο Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση αυτών στους πραγματικούς οφειλέτες.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ62ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 4.860,48 € που αφορά τέλη καθ/τας – φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και διάθεση ισόποσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ63ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με επικόλληση διαφημιστικών αφισών.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ64ο Επιβολή προστίμου στην εταιρία «Μ. ΠΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με επικόλληση διαφημιστικών αφισών.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ65ο Επιβολή προστίμου στην «ΝΤΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για αυθαίρετη τοποθέτηση ενδεικτικών – προσδιοριστικών σταυρών φαρμακείου σε κοινόχρηστο χώρο και κάτω από προστέγασμα 1ου ορόφου οικοδομής.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ66ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως συμμετέχων στη διαδικασία Καταστροφής Κατασχεμένων Προϊόντων.

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ67ο Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση ενδεικτικών – προσδιοριστικών πινακίδων σε κτίρια (1η)

Εισηγητής            Δ/νση Προσόδων

ΘΕΜΑ68ο Απαλλαγές – Μειώσεις Τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Εισηγητής            Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ69ο Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε Δημότες – Συλλόγους – Σωματεία

Εισηγητής            Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής)

ΘΕΜΑ70ο Πιλοτική πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Αγίας Σοφίας

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ71ο Μεταφορά του ποδηλατόδρομου από το πλακόστρωτο της Παλιάς Παραλίας στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Νίκης και λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την εκτέλεση των εργασιών

Εισηγητής            Δ/νση Κυκλοφορίας

 

Θεσσαλονίκη   28-6-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Παναγιώτης Αβραμόπουλος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s