Δήλωση Αντίθεσης στην Πληρωμή Έκτακτων Εισφορών

«ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ», που προορίζεται για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κάθε φορολογουμένου, με οδηγίες για την συμπλήρωση. Η χρήση της Δήλωσης αυτής γίνεται σε ατομική βάση και αιτιολογεί την ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Το κείμενο συντάχθηκε με συνεργασία Νομικών, Φοροτεχνικών και Συνδικαλιστών και θεωρείται, την στιγμή αυτή, ό,τι πιο «ψαγμένο» από πλευράς επιστημονικής και τεχνικής επιχειρηματολογίας. Προωθείται ήδη, εδώ και τρεις μέρες, από Πολιτικά Κόμματα και Οργανώσεις, Σωματεία, Συνδικάτα, Κινήσεις / Επιτροπές Κατοίκων κ.λπ. συλλογικότητες.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……….……………(1)

Με το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν 3986/2011 (αρ. δήλωσης …………..) (2) που παρέλαβα, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ υπάρχει απαίτηση ……………………………….. (3) ευρώ του Υπουργείου Οικονομικών, από εμένα.

ΕΠΕΙΔΗ η εισφορά του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη υπερφορολογηθεί είτε με μεγάλους φορολογικούς συντελεστές στο εισόδημα, είτε με την πληρωμή απαράδεκτα υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που έχουν χαμηλούς αντίστοιχους συντελεστές φόρου εισοδήματος και σχεδόν μηδενική επιβάρυνση από το ΦΠΑ (λόγω του συμψηφισμού ΦΠΑ πωλήσεων-αγορών ) κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ.5, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που προβλέπει το αρθ. 4 παρ. 1 & 2, του Συντάγματος.

ΕΠΕΙΔΗ η παρ. γ της παρ.4 του άρθρου 29 του Ν 3986/2011, στην ουσία μου αποστερεί το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας, κατά παράβαση του αρθ. 20 παρ 1 του Συντάγματος.

ΕΠΕΙΔΗ η απουσία διαχρονικής πολιτικής βούλησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και δίκαιη κατανομή των φόρων, έχει αποστερήσει τεράστια ποσά από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνομαι άδικα και δυσανάλογα με φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο μεταβίβασης ακίνητων κλπ.

ΕΠΕΙΔΗ το εισόδημά μου έχει μειωθεί δραματικά, εξαιτίας του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης και αδυνατώ να ανταποκριθώ σε βασικές ανάγκες, το όποιο νέο εισπρακτικό μέτρο εις βάρος μου αντίκειται στην Συνταγματικά  κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος).

ΕΠΕΙΔΗ…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………(4)

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ

Σας ενημερώνω ότι επειδή,  όπως προανέφερα οι διατάξεις του Ν 3986/2011 είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, αρνούμαι να πληρώσω το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος και δεν συναινώ σε οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο που σχετίζεται με το προαναφερόμενο εκκαθαριστικό και σε συμψηφισμό με απαιτήσεις που έχω από το Δημόσιο.  Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, δηλώνω ότι θα προβώ σε οποιαδήποτε αναγκαία  ενέργεια (εξώδικη ή δικαστική) κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διαφυλάξω και προασπίσω τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.

    ……………………..     ………………………..   …………………………

Ημερομηνία                         Τόπος                      Υπογραφή

……………………     ……………………   ………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ              ΟΝΟΜΑ                    ΑΦΜ

       ………………………     ………………………   ………………………

ΚΙΝΗΤΟ                      ΣΤΑΘΕΡΟ                 e-mail

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συμπληρώνουμε τη ΔΟΥ που αναγράφει το εκκαθαριστικό  (πάνω δεξιά).
2. Ο αριθμός δήλωσης είναι δεξιά του ΑΦΜ και αριστερά του επωνύμου.
3. Το ποσό της οφειλής του εκκαθαριστικού.
4. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο τέλος του κειμένου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
5. Το παραδίδουμε στην αρμόδια ΔΟΥ στην γραμματεία, όπου ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο κρατάμε με αντίγραφο της δήλωσης.
6. Αν αρνηθούν την παραλαβή, το ταχυδρομούμε με συστημένη επιστολή (από τα ΕΛΤΑ φυσικά) και κρατάμε το αποδεικτικό της κατάθεσης, με αντίγραφο της δήλωσης.

________________________________________________________

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2: Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας

1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Άρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Άρθρο 20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

1. Kαθ’ ένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

Άρθρο 25: Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

 Tο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.eforiakoi.org

Όχι στην Καύση – Ναι στην Ανακύκλωση!

Κείμενο διαλόγου της «Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων»

Το γενικό πλαίσιο

Η ποσότητα, η ποιότητα, η σύνθεση των παραγόμενων απορριμμάτων και ο τρόπος της διαχείρισής τους είναι στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με το συγκεκριμένο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και οργάνωσης της κοινωνίας μας. Στον παράγοντα αυτόν ανήκει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κρίση. Το πρόβλημα επιτείνεται από κρατικές πολιτικές προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, από την αδιαφορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από κακές ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές. Μια σειρά από σοβαρές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και, ιδιαίτερα, τη φετινή χρονιά (2011) επιβεβαιώνουν ότι διανύουμε μια περίοδο οριστικής διαμόρφωσης του χάρτη της διαχείρισης των απορριμμάτων για τα επόμενα 20-30 χρόνια.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών 

 • η υποβάθμιση, στην πράξη, των πολιτικών της πρόληψης, της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης). Αυτό εκφράζεται, στην πράξη, με τη διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας  που να υποδέχονται το σύνολο, σχεδόν, των σύμμεικτων απορριμμάτων, αντί ενός συνεχώς μειούμενου ποσοστού, που αποτελεί το “σφάλμα” του συστήματος.
 • η επιλογή της λύσης των μεγάλης κλίμακας σύνθετων εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.
 • η εμφανής πριμοδότηση τεχνολογιών που συνδέονται με την ενεργειακή αξιοποίηση, μέσω, κυρίως, της θερμικής επεξεργασίας, όπως η καύση δευτερογενών προϊόντων της επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (RDF και SRF) ή και η απευθείας  καύση των σύμμεικτων απορριμμάτων.
 • η εμπλοκή της διαχείρισης των απορριμμάτων με την ηλεκτροπαραγωγή, μέσω της καύσης, ακόμη και σύμμεικτων απορριμμάτων, και μάλιστα (επιδοτούμενης) με το μανδύα των «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».
 • η δυναμική εισβολή και επικυριαρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου, με βλέψεις και στο επίπεδο των δήμων, ακόμη και στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
 • η προοπτική της εκτόξευσης του κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων, με άμεσο αντίκτυπο στα τέλη που θα κληθεί να καταβάλλει ο πολίτης.
 • ο εξοβελισμός και της παραμικρής μορφής κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής ανταποδοτικότητας από όλο το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων

Η αντίδραση της κοινωνίας

Οι παραπάνω πολιτικές έχουν πυροδοτήσει σειρά σοβαρών τοπικών αντιδράσεων τα τελευταία χρόνια (στη Φυλή, στη Μάνδρα, στη Λευκίμη, στο Ελληνικό, στη Μαυροράχη και τους Ταγαράδες, στο Γραμματικό, στο Αλιβέρι και στη Θήβα), τελευταίο επεισόδιο των οποίων απετέλεσε ο παρατεταμένος- επίμονος αγώνας των κατοίκων της Κερατέας. Οι κινητοποιήσεις αυτές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πτυχή τους, έχουν προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία: έχουν αναδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και έχουν επιβεβαιώσει την ανεδαφικότητα και τον αντικοινωνικό χαρακτήρα των προωθούμενων σχεδιασμών. Ωστόσο, παραμένει πρόβλημα κομβικής σημασίας αυτή η αντίληψη να αγκαλιάσει και να κινητοποιήσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και όχι, μόνο, τους κατοίκους των άμεσα θιγόμενων περιοχών.

Τι αντιπροτείνουμε

Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά διαδικασίες, όπως:

√ προετοιμάζεται  η ψήφιση νόμου – πλαισίου για τα απόβλητα, που συγκεντρώνει όλη τη σχετική νομοθεσία και ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

√ έχει προκηρυχθεί η εκπόνηση μελέτης για την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού.

√ Αναθεωρείται σε πολλές περιφέρειες ο περιφερειακός σχεδιασμός.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, και επιβάλλουν και διευκολύνουν μια ριζική αναθεώρηση – ανατροπή των υφιστάμενων σχεδιασμών, μέσα από διαφανείς, ανοιχτές και ουσιαστικές διαδικασίες. Έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα νέο πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει και θα καθορίζεται από:

 • πολιτικές και μέτρα, στην πράξη, για την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, ώστε να μειωθεί ο αρχικός όγκος των απορριμμάτων.
 • ένα ισχυρό δίκτυο, στηριγμένο στη διαλογή στην πηγή, στα πολλά σημεία ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης και στην κομποστοποίηση (οικιακή ή μικρής κλίμακας), ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο όγκος των απορριμμάτων. που έχουν ανάγκη την παραπέρα επεξεργασία.
 • αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης, που θα περιλαμβάνουν: την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών, την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, τη διαλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων – ανακτήσιμων υλικών και την επεξεργασία μέρους των αδρανών. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα εκτρέπουν, μόνο το υπόλειμμα της όλης επεξεργασίας, το οποίο, σε βάθος χρόνου, θα μειώνεται σταδιακά και θα αποτελείται, κυρίως, από αδρανή υλικά.
 • περιορισμένο αριθμό μικρών ΧΥΤΥ, που θα υποδέχονται το παραπάνω υπόλειμμα, καθώς και το σταδιακά μειούμενο “σφάλμα” του συστήματος διαχείρισης.
 • το δραστικό περιορισμό, έως και την κατάργηση των σταθμών μεταφόρτωσης, ακόμη και της μεταφοράς προδιαλεγμένων οργανικών σε κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης, που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της ποιότητας των, προς επεξεργασία, απορριμμάτων.
 • τη διαχείριση των αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων από μεγάλους δήμους ή ομάδες γειτονικών δήμων, κάτω από καθεστώς κοινωνικού ελέγχου και με κριτήρια κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Αναγκαίες διοικητικές αλλαγές

Σε αυτή τη φάση, τις παραπάνω επιλογές μπορεί να υποβοηθήσει η άμεση ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών αλλαγών, που περιλαμβάνουν:

 • την ανάληψη της πλήρους ευθύνης του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων από τις αιρετές περιφέρειες.
 • τη συγκρότηση των νέων φορέων διαχείρισης (ΦοΔΣΑ), που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του όποιου σχεδιασμού, με την πρόβλεψη μιας ελαστικής τακτικής, ώστε να διευκολύνεται κάθε αναγκαία συνεργασία δήμων, για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης.

Η Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων αποτελεί μία ανοιχτή διαδικασία διαλόγου και δράσης, σχηματισμένη από τα κάτω, που φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Για εμάς ο αγώνας αυτός αφορά στην ανατροπή των κερδοσκοπικών σχεδιασμών, που περιλαμβάνουν πανάκριβα και επικίνδυνα για τη ζωή εργοστάσια καύσης (που θα πληρώσουμε εμείς) και ταυτόχρονα στη δημιουργία εκείνων των δομών που αντιμετωπίζουν το ζήτημα των σκουπιδιών με ολοκληρωμένο, σύγχρονο, φθηνό και δημοκρατικό τρόπο, με βάση την ανακύκλωση και την επιστροφή του κέρδους της στο σύνολο της κοινωνίας.

Ενωμένοι όλοι μαζί με τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών από τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια καύσης, μπορούμε να αποτρέψουμε το νέο χαράτσι, που επιχειρούν να μας επιβάλλουν οι ιδιωτικές εταιρίες «διαχείρισης»-καύσης απορριμμάτων.

Μπορούμε να πάρουμε στα δικά μας χέρια τη διαχείριση των απορριμμάτων κερδίζοντας εμείς τα χρήματα, την υγεία μας και το κομμάτι της ζωής που μας κλέβουν.

Σεπτέμβριος 2011              

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 2011 (23, 24, 25 Σεπτέμβρη – Στρατόπεδο Κόδρα Καλαμαριά)

Να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα!

Το Φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα αποτελέσει μία φωνή αντίστασης, μία φωνή πολιτιστικής αντι-πρότασης ενάντια στη λογική του κέρδους, μία φωνή αλληλεγγύης ενάντια στην κρίση! Στις 23,24,25 Σεπτέμβρη το φεστιβάλ μας θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλους εμάς που βιώνουμε καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα του Μνημονίου και της κρίσης.

Ας κάνουμε την κρίση ευκαιρία ανατροπής. Να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα!  Ενάντια στην κερδοφορία όλων αυτών που τόσα χρόνια ζουν σε βάρος μας, να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα χωρά τα όνειρα και τις ανάγκες μας. Τα όνειρα και τις ανάγκες του κόσμου της δουλειάς και της νεολαίας με όπλο μας την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Δύο λέξεις που με σταθμό το Φεστιβάλ μας θα τις κάνουμε πραγματικότητα για να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα.

Το Φεστιβάλ θα γεμίσει με όλο αυτόν τον κόσμο που θέλουμε να έρθει στο προσκήνιο. Θα πλημμυρίσει με άτομα και συλλογικότητες που αντιτίθενται ευθέως στο πρότυπο οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που θέτει τα κέρδη πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Αντιρατσιστικές και μεταναστευτικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες κατοίκων και δημοτικές κινήσεις, οικολογικές και φεμινιστικές οργανώσεις, πολιτικά έντυπα, αλλά και πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, θα βρουν έκφραση στις 3 μέρες των δραστηριοτήτων του.

Μεταξύ άλλων, κεντρικός στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι να δοθεί βήμα σε ακόμη περισσότερους νέους και νέες καλλιτέχνες, σε ομάδες και δημιουργούς καθώς και η δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να εκθέσουν τα έργα τους στο χώρο του, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η δημιουργική έμπνευση και η καινοτόμα σκέψη καταπνίγονται από την έλλειψη διαθέσιμων πόρων, αλλά και από την απουσία συγκροτημένης κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πολιτισμού στη χώρα μας. Το φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού αποτελεί μια πρόταση για την συνολική αναβάθμιση της αισθητικής κουλτούρας, δια μέσου της προβολής ενός μοντέλου ψυχαγωγίας, χωρίς να χρειάζεται να υπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς.

Παρακάτω παραθέτουμε το πλήρες πρόγραμμα των συζητήσεων και των συναυλιών του Φεστιβάλ.

 Θεσσαλονίκη 14/9/2011

Για το Γραφείο τύπου

Βασίλης Στόλης

6946775250

Πρόγραμμα των συζητήσεων

Παρασκευή 23/9

Πλατείες και άμεση δημοκρατία

Νικόλας Σεβαστάκης, Πανεπιστημιακός-Συγγραφέας

Mamduh Habashi, Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εναλλακτικού Φόρουμ, Αίγυπτος

Workshops

«Το σχολείο που εμείς ονειρευόμαστε» από τους μαθητές/τριες την Νεολαίας Συν

«Αντιστρέφοντας τα πνευματικά  δικαιώματα: Η περίπτωση του ελεύθερου λογισμικού.» hack lab eterotopia

Σάββατο 24/9

«Από το νόμο 815 στο νόμο Διαμαντοπούλου»

Νίκος Μπάρκας, Μέλος της Επιτροπής κατάληψης Πολυτεχνείου Ξάνθης στο Νόμο 815

Τάσος Κουράκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Γιάννης Κρεστενίτης

Πρόεδρος ΕΣΔΕΠ, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ

Μαρουλία Μπούρου, Μέλος του συντονιστικού γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων Α.Π.Θ

Workshops

«Η κρίση του κόσμου της εργασίας στη Θεσσαλονίκη»

«100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης: Ιστορία και κινήματα πόλης», Από τη δημοτική κίνηση Ανοιχτή Πόλη Θεσσαλονίκης

Κυριακή 25/9

Κεντρική Ομιλία

Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος  της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ

Νάσος Ηλιόπουλος, Γραμματέας του Κ.Σ της Νεολαίας Συνασπισμού

Workshops

«Στρατόπεδα, παραλιακό μέτωπο, διεκδικώντας τους ελεύθερους χώρους»

«Αντιρρησίες συνείδησης-ανυπότακτοι: εξελίξεις και νέα δεδομένα»

Τα workshops αρχίζουν στις 7μ.μ και οι κεντρικές συζητήσεις και οι εκδηλώσεις στις 8μ.μ

Πρόγραμμα συναυλιών

Παρασκευή 23/9

Χειμερινοί Κολυμβητές

Παντελής Θεοχαρίδης

The Speakeasies Swing Band

Γιώργος Αετόπουλος

Φώτης Θεοδωρίδης

Λαιστρυγόνες

Μαθητικά  Συγκροτήματα

Σάββατο 24/9

Στάθης Δρογώσης

Σπύρος Γραμμένος

Imam Baildi

Φωτεινή Βελεσιώτου

Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία με τους Δημήτρη Νικολούδη και Γιάννη Τσολακίδη

Αφιέρωμα στους Ρασούλη και Παπάζογλου με τον Α. Καρακότα

Kazoo

Rasta Youth

Κυριακή 25/9

Ομιλία του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Χαρούλης

Μακεδονική Φανφάρα

Συγκρότημα της Πριγκηπέσσας

Χρήστος Μητρέντζης

Σαμπάχ

Ταξυδιώτες

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΔΡΑ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

Λεωφορεία :5,6,7(στάση Μητρόπολη Καλαμαριάς)

ΕΙΣΟΔΟΣ: 5ευρώ

Σύλλογος «ΓΥΑΡΟΣ–ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Συναγωνίστριες, Συναγωνιστές, Φίλες και Φίλοι

Το Σεπτέμβρη του 2001, απόφαση του τότε Υπουργού Αιγαίου Ν. Σηφουνάκη προέβλεπε ότι «το κτίριο των φυλακών, καθώς και όλα τα κτίρια, εγκαταστάσεις και κατασκευές, που βρίσκονται στις περιοχές των πέντε (5) όρμων της νήσου Γυάρου χαρακτηρίζονται διατηρητέα». Τρεις μήνες αργότερα και μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Σύλλογός μας στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του  Υπ. Πολιτισμού, με απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ευαγγ. Βενιζέλου, η Γυάρος χαρακτηρίστηκε ιστορικός τόπος και τα κτίριά της διατηρητέα. «Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 τη νήσο Γυάρο ή Γιούρα , που βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Ανω Σύρου, διότι αποτελεί σημαντικό χώρο ιστορικής μνήμης που έχει αναπόσπαστα συνδεθεί με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Επίσης, χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία το κτίριο των φυλακών, καθώς και όλα τα κτίρια, εγκαταστάσεις και κατασκευές, που βρίσκονται στις περιοχές των πέντε (5) όρμων στη νήσο Γυάρο», ανέφερε η απόφαση.

Η δε επιτροπή εισηγήσεων που είχε συγκροτήσει τότε το Υπουργείο Αιγαίου (2001-2002) για ενέργειες απότισης φόρου τιμής στους αγωνιστές της Δημοκρατίας που κρατήθηκαν και εξορίστηκαν στη Γυάρο δήλωσε, εκτός των άλλων, ότι είναι αντίθετη στην ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νησί.

Εκτοτε, από τον κρατικό προϋπολογισμό δαπανήθηκαν ικανά χρηματικά ποσά (προς το Ε.Μ.Π, αλλά και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία) για την εκπόνηση αξιόλογων μελετών, όπως : δίκτυο διαδρομών, μικρό λιμενικό έργο, στερέωση και ανάδειξη των φυλακών και άλλων κτιρίων.

Δυστυχώς, από τότε μέχρι και σήμερα δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια  για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού τόπου. Ούτε καν η επαναχάραξη και συντήρηση  του μονοπατιού που οδηγεί στο Νεκροταφείο. Ούτε η αποβολή των καταπατητών που βεβηλώνουν το κτίριο της φυλακής, σταυλίζοντας  εκεί τα ζώα τους,  παρ΄ όλο που ο Σύλλογός μας ζήτησε και πέτυχε την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής των. Ούτε η  κατασκευή του εξαγγελθέντος μικρού λιμενικού έργου (η υπάρχουσα από την εποχή του εμφυλίου πολέμου προβλήτα έχει ήδη καταστραφεί). Ούτε η ελάχιστη οικονομική συμβολή της πολιτείας  για την ετήσια μετάβασή μας στο νησί, ώστε να μειωθεί το αυξημένο κόστος συμμετοχής.

Σαν να μην έφταναν όλ΄ αυτά, ήλθε η σημερινή κυβέρνηση (ή ίδια που κάποτε για λόγους επικοινωνιακούς και εντυπωσιασμού κήρυξε ολόκληρο το νησί της Γυάρου) και αναιρεί την προηγούμενη απόφασή της.  Με  τη με αριθμό ΥΠΠΟΤ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./58658/1129/15.06.2011, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 182/Α.Α.Π./21.07.2011απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αποχαρακτηρίζει ουσιαστικά τη Γυάρο, οριοθετεί τον ιστορικό τόπο και περιορίζει  τον ιστορικό  χαρακτήρα του τόπου μόνο στους πέντε όρμους του νησιού με όσα περιλαμβάνουν (στρατόπεδο, εγκαταστάσεις, κτίρια κ.λπ.), δηλαδή ό,τι χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από το τότε Υπουργείο Αιγαίου (Σεπτέμβρης 2001).

Με την παραπάνω  απόφαση  προκύπτουν τα εξής επικίνδυνα ζητήματα: 1) Το νησί παύει πλέον να αποτελεί στο σύνολό του ιστορικό τόπο, αφού η οριοθέτηση το «τεμαχίζει», 2) Ο τεμαχισμός σημαίνει ότι γίνεται ευκολότερη η αγοραία  χρήση του,  3) Λόγω της αγοραίας χρήσης θα απαξιωθούν και θα κινδυνεύσουν άμεσα και τα οριοθετημένα και «προστατευμένα τμήματα του νησιού.

Το γεγονός ότι όλες ανεξαιρέτως οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις άφησαν το νησί απροστάτευτο ερμηνεύεται από το έντονο ενδιαφέρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ζητώντας να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το ύψιστο αιολικό δυναμικό της Γυάρου.

Απέναντι σ΄ αυτή την απόφαση βρίσκονται οι αγωνιστές που πέρασαν από τη Γυάρο είτε σαν πολιτικοί κρατούμενοι είτε σαν εξόριστοι. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου «ΓΥΑΡΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» και του «Συνδέσμου Φυλακισθέντων – Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α 1967-1974)» έχουν επανειλημμένα δηλώσει τόσο στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων όσο και στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί με την Υ.Α του 2002, οπότε το σύνολο του νησιού χαρακτηρίστηκε ιστορικός προστατευτέος τόπος και οποιαδήποτε ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γυάρο συνιστά προσβολή της Ιστορικής Μνήμης και τυχόν υιοθέτηση του αιτήματος των επιχειρηματικών ομίλων θα σημάνει την ολοκληρωτική αλλοίωση της μορφολογίας του νησιού, με την κατασκευή μεγάλου λιμενικού έργου, τη διάνοιξη δρόμων για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, την τοποθέτηση ενός μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών ή και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το Δ.Σ του Συλλόγου δηλώνει πως θα προβεί σε κάθε ενέργεια και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση που θα απαιτηθεί για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του νησιού, ως τόπου μαρτυρίου και συμβόλου για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Εξακολουθούμε να απαιτούμε από την Πολιτεία την υλοποίηση  των ήδη εγκεκριμένων μελετών του Ε.Μ.Π για την ανάδειξη της Γυάρου σε τόπο ιστορικής μνήμης, για τις οποίες έχουν ήδη δαπανηθεί χρήματα του ελληνικού λαού. Επιπλέον να σταματήσει η αυθαίρετη βόσκηση και καταπάτηση της Γυάρου, που αποτελούν βεβήλωση του μαρτυρικού νησιού και να εκτελεστεί επιτέλους το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής (αριθμ. 1596/08.04.2003 του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων) των καταπατητών – «κτηνοτρόφων», που με τις πράξεις τους βεβηλώνουν το νεκροταφείο των πολιτικών κρατουμένων (1947-1952) και έχουν μετατρέψει το κτίριο της φυλακής και τις άλλες εγκαταστάσεις σε κοπρώνες και χώρους σταυλισμού.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν έκφραση τιμής για τους 22.000 πολιτικούς κρατούμενους αγωνιστές της Εθνικής μας Αντίστασης  και του Αντιδικτατορικού Αγώνα. Για  τις δεκάδες χιλιάδες που κρατήθηκαν σε πάνινες σκηνές, χειμώνες και καλοκαίρια, μέσα σε συρματόκλειστους «όρμους» από τον Ιούλιο 1947 μέχρι το Νοέμβριο 1952, από τον Αύγουστο 1955 μέχρι το 1961-1962 στο κτίριο των φυλακών, που εύστοχα αποκαλέστηκε «Νταχάου της Μεσογείου». Έκφραση τιμής στους 6.000 πολιτικούς εξόριστους που στοίβαξε η απριλιανή χούντα στα κτίρια και σε σκηνές στο διάστημα Απρίλιος 1967 – Νοέμβριος  1968  και από το Νοέμβριο 1973 έως την κατάρρευση της τον Ιούλιο του 1974.

Το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γ.  Γραμματέας

Κ. Κατσιμπίνης                                                             Γ. Γρηγοράκης

Ανακοίνωση – Καταγγελία

Οι  Ν.Ε. Α΄και Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΝ καταγγέλλουν την επίθεση των ΜΑΤ στο μέλος  της γραμματείας της Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, συν. Ανδρέα Τσατσάια, που τον οδήγησε με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε .

Ο  συν. Ανδρέα Τσατσάιας, ερασιτέχνης οπερατέρ, κατέγραφε με την κάμερά του στη νότια είσοδο της ΔΕΘ τα γεγονότα που διαδραματίζονταν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας  των ιδιοκτητών και των οδηγών ταξί, όταν δέχτηκε την επίθεση των ΜΑΤ με σκοπό να καταστρέψουν την κάμερα και τα ντοκουμέντα που είχε καταγράψει. Μέλος ο  συν. Ανδρέα Τσατσάιας της “Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974”, έχει με την κάμερά του αποθανατίσει σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν στην πόλη μας τα τελευταία σαράντα χρόνια και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση  πολύτιμου ιστορικού υλικού.

Καταγγέλλουμε  την αναίτια  επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε ένα στέλεχος του κόμματος μας και με αφορμή τη χθεσινή δράση των δυνάμεων καταστολής, οι οποίες για πρώτη φορά μετά την πτώση της Χούντας εμφανίστηκαν μέσα στη συγκέντρωση των συνδικάτων. Επισημαίνουμε ότι παρά τις άνανδρες επιθέσεις των ΜΑΤ και την αστυνομοκρατία που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη μας, οι λαϊκές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και όλοι μαζί θα είμαστε ξανά στις πλατείες και τους δρόμους μέχρι να μπουν οι τίτλοι τέλους για τη χρεοκοπημένη κυβέρνηση του μνημονίου.

Οι Ν.Ε. Α΄και Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΝ

Δελτίο Τύπου: 44 Χρόνια από τη Δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη – Απότιση Φόρου Τιμής

44 χρόνια από την εν ψυχρώ πολιτική δολοφονία του αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης Γιάννη Χαλκίδη από ομάδα εφόδου της χουντικής «Εθνικής Ασφάλειας», συναγωνιστές/τριες και μέλη της οικογένειάς του μέσα σε κλίμα άφατης συγκίνησης τίμησαν τη μνήμη την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, στις 11.30 π.μ., στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως 164 – Θ. Νάτσινα (πρώην Φιλελλήνων), μπροστά στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης – στον τόπο όπου στις  5/9/1967 τον εκτέλεσαν εξ επαφής και τραυμάτισαν σοβαρά  το σύντροφό του Γρηγόρη Παντή.

Στη συνέχεια με επικεφαλής πανό που έγραφε «ο αγώνας της μνήμης εναντίον της λήθης είναι ο αγώνας της ελευθερίας εναντίον της τυραννίας» πραγματοποίησαν πορεία και μετονόμασαν την παράλληλη προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως οδό Νεμέας σε οδό Γιάννη Χαλκίδη, όπως αποφάσισε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης – το οποίο εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από την πρόεδρο της «Επιτροπής Ονοματοθεσιών» δημοτική σύμβουλο κ. Θεοδώρα Λειψιστηνού

 Θεσσαλονίκη 4 Σεπτεμβρίου 2011

 Οι συναγωνιστές / τριες του Γιάννη Χαλκίδη –

πολιτικοί κρατούμενοι/ες της χούντας